Tag Archives: Ná mó jīn gāng láo qiáng pǔ sàn jīn guāng Fó Namo Bouddha

Cérémonie de Repentance des Quatre-Vingt Huit Bouddhas

EIGHTY-EIGHT BUDDHAS REPENTENCE CEREMONY 八 十 八 佛 大 懺 悔 文 Bā Shí Bā Fó Dà Chàn Huǐ Wén  Cérémonie de Repentance des Quatre-Vingt Huit Bouddhas   To the greatly kind, compassionate Ones who rescue living beings, the Ones of great joyous giving who rescue concious beings, 大 慈 大 悲 愍 眾 生, […]